IP: 35.172.201.102, 35.172.201.102
หน้าหลัก
ประวัติศูนย์
วิสัยทัศน์, ภาระกิจ
เป้าหมายและกิจกรรมหลัก
บุคลากร
งานวิจัยและบริการวิชาการ
เครือข่าย
การเผยแพร่ผลงาน, เรื่องน่าสนใจ
ภาพกิจกรรม
Calendar Script
« December 2017 »
S M T W T F S
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
สถิติการเยี่ยมชม
วันนี้
11
เมื่อวาน
17
เดือนนี้
143
เดือนที่แล้ว
432
ปีนี้
4,224
ปีที่แล้ว
4,834
Hits Counter
how to get visits stats for websites
IP Based Counter
 
  • ยุวดี ชูประภาวรรณ อัญชลี ลาแพงศรี และสุกัญญา คลังสินศิริกุล. 2550. ความหลากหลายของแมลงศัตรูธรรมชาติของวัชพืชในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างของประเทศไทย. ว.แก่นเกษตร. 35:126-137.
  • ยุวดี ชูประภาวรรณ และอัญชลี ลาแพงศรี. 2551. ความหลากหลายของแมลงศัตรูและศัตรูธรรมชาติในนาข้าวเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง.การสัมมนาวิชาการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
  • ยุวดี ชูประภาวรรณ และอรุณรัตน์ อนันตทัศน์. 2552. โรคที่พบในวัชพืชและการประเมินประสิทธิภาพของเชื้อรา Bipolaris hawaiiensis ในวัชพืชตระกูลหญ้าบางชนิด. การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 8 จ. เชียงใหม่.
  • ยุวดี ชูประภาวรรณ และสุภาวดีแก้วระหัน. 2552. การใช้ศัตรูธรรมชาติบางชนิดเพื่อควบคุมศัตรูพริก. ประชุมวิชาการ ม.อบ.วิจัย ครั้งที่ 3 ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่นเซนเตอร์ จ. อุบลราชธานี.
  • ยุวดี ชูประภาวรรณ. 2552. ประสิทธิภาพเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ต่อการควบคุมโรคใบไหม้มันสำปะหลัง. การประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 9 ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่นเซนเตอร์ จ. อุบลราชธานี.
  • ยุวดี ชูประภาวรรณ และอรุณรัตน์ อนันตทัศน์. 2552. ประสิทธิภาพเชื้อรา Pochonia chlamydosporia ต่อการควบคุมไส้เดือนฝอยรากปม Meloidogyne incognita. การประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 9 ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่นเซนเตอร์ จ.อุบลราชธานี.
  • ยุวดี ชูประภาวรรณ. 2553. ไส้เดือนฝอยรากปมที่พบทำลายวัชพืชในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างของประเทศไทย. การประชุมวิชาการ ม.อบ วิจัย ครั้งที่ 4 ณ โรงแรมลายทอง จ.อุบลราชธานี.
  • ยุวดี ชูประภาวรรณ และสุภาวดี แก้วระหัน.2554. ประสิทธิภาพของเชื้อรา Pochonioa chlamydosporia ในการควบคุมไส้เดือนฝอยรากปม(Meloidogyne incognita) สาเหตุโรครากปมในผักบางชนิด. การประชุมวิชการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 10 จ. กรุงเทพฯ.
  • ยุวดี ชูประภาวรรณ สุภาวดี แก้วระหัน และ อรุณรัตน์ อนันตทัศน์. 2555 .ความสัมพันธ์ ระหว่างกิจกรรมเอนไซม์เชื้อรา Pochonia chlamydosporia และประสิทธิภาพ การทำลายไข่ไส้เดือนฝอยรากปม Meloidogyne incognita. ารประชุมวิชาการ อารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 10. 22-24 ก.พ 2555 ณ โรงแรมคุ้มภูคำเรสซิเด้นส์. เชียงใหม่.
 
 
     
© Copyright 2012 NBCRC Ubon
ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
โทรศัพท์ 045-353535, โทรสาร 045-288373